English Amiga Board


Go Back   English Amiga Board > Support > support.Hardware

 
 
Thread Tools
Old 17 May 2018, 05:09   #1
msmile032
Registered User

 
Join Date: May 2018
Location: viet nam
Posts: 1
problem HDMI ? help me

?ôi môi h?ng, t??i sáng luôn t?o s?c lôi cu?n ??c thù cho c? phái ??p l?n cánh mày râu. ngoài ra, do m?i tác nhân nh? ánh sáng m?t tr?i, tiêu th? nh?ng th?c u?ng ??ng caffein, b? d? ?ng ho?c m?t cân b?ng n?i ti?t t? có th? làm cho ?ôi môi b?n phát tri?n thành thâm s?m và kém s?c.
xem thêm:Phun môi giá bao l?m ?? không b? h?, môi lên màu t? nhiên?
hi?n tr?ng này s? d?n ???c kh?c ph?c b?ng m?i cách th?c ??n thu?n t? ng?u nhiên, v?n an toàn, d? mua, ít t?n kém so mang vi?c dùng m? ph?m ??c tr? ho?c các cách th?m m? khác. tuy v?y, ?? các m?o t?y môi thâm t? t? d?ng ??t hi?u qu? nh? mong mu?n, b?n c?n kiên nh?n th?c hành ??u ??n, th??ng xuyên vì m?i cách th?c v?i th?i gian tác ??ng lên môi r?t khác nhau.
v?i ?ôi môi ?? m?ng ??t nhiên là mong mu?n c?a nhi?u cô gái. bên c?nh ?ó, ko ph?i ai c?ng may m?n có ???c màu môi ?? ng?u nhiên, h?p d?n. ?ôi môi thâm xì, nh?t nh?t thi?u s?c s?ng làm cho b?n m?t t? tin khi ??ng tr??c ng??i khác? ??ng b? l? bài vi?t tác ??ng tích c?c ??n vi?c b?n s? h?u ?ôi môi ?? ??t nhiên mau chóng nh?t d??i ?ây nhé!
xem thêm:phun môi ? ?âu ??p
có cô gái nào mà ko mong mu?n v?i ?ôi môi h?ng hào, m?m m??t xinh x?n không? t?t nhiên là ko ?úng không? Th? nh?ng, do nhân t? di truy?n, d??i ?nh h??ng c?a môi tr??ng hay ch?m nom môi không ?úng cách mà làn môi phát tri?n thành bong tróc, khô ráp, tái nh?t và kém nh?a s?ng. ch?ng l? c? mãi s? d?ng son môi ?? "ng?y trang" cho tình tr?ng m?t th?m m? này mãi sao?
ngu?n:phun môi màu ?? cam

Last edited by msmile032; 11 June 2018 at 12:39.
msmile032 is offline  
Old 17 May 2018, 10:29   #2
Jope
-
Jope's Avatar
 
Join Date: Jul 2003
Location: Helsinki / Finland
Age: 38
Posts: 6,945
I don't think there are any neat internal solutions for you. You could of course install an OSSC internally.
Jope is offline  
Old 17 May 2018, 10:36   #3
Hewitson
Registered User
Hewitson's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: Melbourne, Australia
Age: 36
Posts: 2,747
I wouldn't bother. 15khz modes look terrible on anything other than a CRT.
Hewitson is offline  
 


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Vampire II and HDMI Toryglen-boy support.Hardware 11 08 June 2017 05:20
WinUAE On TV Via HDMI AMIGASYSTEM support.WinUAE 2 13 May 2017 11:46
HDMI with Amiga? lordofchaos support.Hardware 5 17 November 2011 16:05
Amiga to HDMI Reynolds support.Hardware 6 20 April 2011 19:47
VGA to HDMI Melonfish support.Hardware 2 12 April 2010 20:41

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +2. The time now is 09:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Page generated in 0.10016 seconds with 15 queries